Trang chủ - game bai đổi thưởng

THÔNG BÁO
Về việc Lập kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng sau đánh giá ngoài chương trình đào tạo


Kính gửi:Lãnh đạo các Khoa Ngoại ngữ; Khoa học Tự nhiên – Công nghệ; Sư phạm; Lý luận Chính trị; Nông Lâm nghiệp; Chăn nuôi Thú y; Y dược

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáodục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Theo các Nghị quyết số: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 và 61/NQ-HĐKĐCLGD ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long (Trung tâm Thăng Long) về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học đối với 11 CTĐT của game bai đổi thưởng , gồm các ngành theo thứ tự lần lượt: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Lâm sinh, Thú y, Y khoa và Điều dưỡng;

Trên cơ sở 11 nhóm giải pháp (Tương ứng với 11 Tiêu chuẩn) của Hội đồngKiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Thăng Long, Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các Khoa Lập kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng theo mẫu gửi về Nhà trường trước ngày 25 tháng 12 năm 2023 (thông qua Phòng Quản lý chất lượng: gặp Trần Văn Cường, SĐT: 0336984747; Email:[email protected]).

 Yêu cầu lãnh đạo các Khoa nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Attachments:
Download this file (Mau kem theo Thong bao xay dung Ke hoach ra soat cai tien va nang cao chat luong sau DGN 11 CTDT 2023.docx)Mẫu đính kèm theo Thông báo[ ]50 kB
Download this file (Thong bao 2915_Vv lap ke hoach cai tien va nang cao chat luong sau DGN 11 CTDT.pdf)Thông báo[ ]693 kB